Advanced Junior II

Syllabus

Asana

 1. Goraksasana
 2. Viranchyasana I
 3. Supta Vajrasana
 4. Parsva Urdhva Padmasana v sarvangasaně
 5. Ardha Matsyendrasana  I – (viz LOY obr. 332, 333)
 6. Padma Mayurasana
 7. Hamsasana
 8. Eka Pada Koundinyasana   – (z Visvamitrasany)
 9. Eka Pada Bakasana  – (ze Sirsasany)
 10. Urdhva Kukkutasana – (ze Sirsasany)
 11. Eka Pada Urdhva Dhanurasana
 12. Eka Pada Galavasana – (ze Sirsasany)
 13. Mandalasana
 14. Vamadevasana
 15. Chakorasana
 16. Ruchikasana
 17. Hanumanasana

Pranayama

 1. Pratiloma  –  stupně III a & III b
 2. Surya Bhedana  – stupně I & II
 3. Chandra Bhedana  –  stupně I & II
 4. Nadi Sodhana  –  stupně l a & I b