Ochrana osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, Česká Asociace Iyengar-jógy o.s., se sídlem Rabštejnská 1584/43, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČO: 26624486, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl L vložka 3715 (dále jen „my“ či „asociace“), provozovatel webových stránek http://jogaiyengar.cz/, spolek sdružující zájemce o dění v oblasti jógy podle gurudžiho BKS Iyengara a organizátor pravidelných zkoušek a certifikací lektorů prohlašujeme, že veškeré osobní údaje členů a učitelů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na našich webových stránkách http://jogaiyengar.cz/ nejste nijak sledováni.

Dozvíme se o Vás jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom:

  • Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a budeme zpracovávat;
  • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
  • Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
  • Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat; a
  • Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodne-li se stát členem asociace, předáte nám své osobní údaje prostřednictvím přihlášky a budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:
1. jméno a příjmení;
2. datum narození;
3. bydliště či kontaktní adresa
4. e-mailová adresa;
5. telefonní číslo;

Rozhodnete-li se stát učitelem Iyengar jógy, budete požádán/a o vyplnění určitých údajů o své osobě formou REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE NA ZKOUŠKY, a to zejména:

1. jméno a příjmení;
2. adresa
3. e-mailová adresa;
4. telefonní číslo;
5. fotografie
6. informace o zdravotním omezení

V rámci plnění povinností člena asociace a lektora budete povinen vyplnit Index lektora Iyengar jógy k prodloužení licence na každý rok, v souvislosti s čímž budou zpracovávány následující údaje:

1. jméno a příjmení;
2. adresa
3. e-mailová adresa;
4. telefonní číslo;

V případě, že jste naším statutárním zástupcem/výkonným zástupcem, je naším oprávněným zájmem požádat Vás o poskytnutí osobních údaje o Vaší osobě v dále uvedeném rozsahu, pro účely sebeprezentace naší asociace. Těmito údaji jsou:

1. Jméno, příjmení, akademický titul
2. e-mailová adresa;

II. Účel zpracování osobních údajů:

Asociace, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a či poskytnete na základě toho, že

a) poskytnete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, zejména k zasílání našeho newsletteru, za účelem zasílání informací o akcích asociace, zpracování vašich fotografií za účelem propagace asociace, zpracování informací o vašem zdravotním stavu pro hodnocení při zkouškách na učitele, přičemž tento souhlas jste oprávněn/a kdykoliv odvolat postupem uvedeným v uděleném souhlasu;

b) zpracování je nezbytné pro splnění stanov asociace, podmínek zaštiťujícího Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI), zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy – zajištění zaslání tištěného magazínu Joga Rahasya, případně další; zpracování je nezbytné pro zajištění průběhu zkoušek na učitele Iyengar jógy.

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na asociaci vztahuje, zejména udržování akreditace u MŠMT, povinnost vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady;

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů asociace či třetí strany, kdy asociace zveřejňuje na webových stránkách kontaktní údaje certifikovaných učitelů, statutárních zástupců.

III. Kdo má k osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat především asociace.

V rámci plnění svých smluvních povinností může asociace předat vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy třetí osobě, aby pro asociaci provedla jejich zpracování (typicky: subdodavatel služeb – např. poskytovatel online služby, která odesílá newslettery – MailChimp, provozovatel webového úložiště dat GoogleDrive…).

V rámci plnění svých smluvních povinností asociace může předat vaše osobní údaje do třetí země, typicky zašťitující Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI), 1107 B/1 Hare Krishna Mandir Road, Model Colony, Shivaji Nagar, Pune – 411 016, Maharashtra, INDIA, vydavatel časopisu Iyengar Yogashraya, Elmac House, 126 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Maharashtra, INDIA.

Pokud neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů v těchto zemích, má asociace smluvně ošetřeny vhodné záruky ochrany osobních údajů, vhodné záruky a prostředky k získání kopie vašich údajů nebo informace o tom, kde byly vaše údaje zpřístupněny.

Své subdodavatele a spolupracovníky si asociace pečlivě vybírá, a tito jsou vůči asociaci zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s vašimi osobními údaji.

Vaše osobní údaje nejsou asociací ani žádným ze subdodavatelů či spolupracovníků prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovil/a souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude asociace zpracovávat po dobu, po kterou budete členem asociace, či po kterou vám bude asociace poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je asociace, jakožto správce, oprávněn osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu pro účely:
(i) zasílání obchodních sdělení – zejména newsletter/tištěný katalog; či (ii) pro účely propagace asociace, (iii) pro účely hodnocení při zkouškách na učitele, budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:

1 právo na přístup k osobním údajům;
2 právo na opravu;
3 právo na výmaz („právo být zapomenut“);
4 právo na omezení zpracování údajů;
5 právo vznést námitku proti zpracování;
6 právo na přenositelnost údajů; a
7 podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete asociaci na e-mailové adrese: pr@jogaiyengar.cz, případně písemným zasláním na adresu sídla asociace.

Asociace vás vyrozumí o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví vašemu požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.oouu.cz), u kterého také můžete podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení asociace, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je asociace bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud asociace osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že můžete asociaci kdykoliv požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že je asociace povinna vymazat vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to asociaci ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, je asociace povinna omezit zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které asociace zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl/a správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Praze, dne 25. 5. 2018

Česká Asociace Iyengar-jógy o.s
Mgr. Helena Kubrychtová Bártová