Valná hromada 2023

Podle plánu proběhla 3.12. 2023 valná hromada pro rok 2023, s těsně nadpoloviční většinou účastníků a tedy usnášeníschopná. Protože celá akce proběhla online, je k dispozici záznam, který mohu na žádost poslat. Zde najdete stručný záznam o probraných tématech.

Nebyly navrženy žádné body nad rámec programu, bylo tedy předneseno několik informativních bodů, které byly valnou hromadou přijaty:

  • zpráva o hospodaření za rok 2022 a nástin zprávy za rok 2023, vzhledem k tomu že je už téměř na konci
  • informace o plánovaných zkouškách pro Level II na jaře v roce 2024, včetně informace o očekávaných nákladech na pořádané zkoušky a očekávatelné kapacitě zkoušek splňujících nová pravidla z Puny
  • informace o připravené akreditaci pro vzělávání instruktorů Level I – která je podávána ve stejné podobě jako v minulých letech

Dále bylo probráno několik hlasovacích bodů, zejména:

  • volba nového tajemníka asociace – stávající tajemnice v tomto roce odstoupila z funkce, novým tajemníkem byl valnou hromadou (ze dvou navržených kandidátů kteří nominaci přijali) zvolen Jan Bary Glas
  • proběhla debata o proplácení mimořádných nákladů za práci pro asociaci – nakonec došlo ke shodě na tom, že mimořnádné náklady budou schvalovány valnou hromadou každý rok na základě plánovaných akcí pro další rok – jak pokud jde o činnosti za jaké mají být peníze vyplaceny tak pokud jde o částku která bude vyplacena z prostředků asociace
  • proběhla debata o odměňování členů výboru asociace a předsedů stálých komisí. Většinovým hlasováním byla schválena paušální odměna 2000,- Kč pro členy výboru a 1000,- Kč pro předsedy stálých komisí

Za výbor asociace děkujeme všem co si našli čas se valné hromady účastnit, nebo dodali plnou moc někomu ze členů asociace pro hlasování