Systém vzdělávání

Úrovně certifikace v systému Iyengar jógy (podle mezinárodních stanov):

 • Level I (nahrazuje všechny varianty Introductory)
 • Level II (nahrazuje Intermediate Junior 1 a 2)
 • Level III (nahrazuje Intermediate Junior 3 a Intermediate Senior 1 – 3)
 • Level IV (nahrazuje Advanced Junior 1 – 3 a Advanced Senior 1 a 2)
 • Level V

Původní certifikáty uvedené v závorkách jsou stále platné, seznam výše slouží k orientaci k tomu, jak se mapují na současný systém (od roku 2020).

Učitelé jsou certifikováni od Levelu 1 do Levelu 5, kde 5 je nejpokročilejší. Tyto úrovně vstoupily v platnost 1.7.2020 a nahrazují původní úrovně Introductory/Junior Intermediate/Senior/Advanced.

Jak se stát učitelem Iyengar jógy?

Úvod

Iyengar jóga je jedním z nejrozšířenějších směrů jógy ve světě. Jógačárja šrí B.K.S. Iyengar rozvinul to, co se začalo nazývat Iyengar jógou z pevného duchovního, filosofického a praktického základu. Celý systém je založený na osmi pilířích ašthangha jógy popsaných v Pataňdžaliho Jóga sútrách.

Každý učitel Iyengar jógy prošel intenzivním studiem a je sám mnohaletým praktikujícím – sádhakou.

Student jógy zraje a cítí vnitřní potřebu sdílet své poznání. Nikdo mu neříká, aby to dělal, ani ho k tomu nevede, není to jeho vědomé rozhodnutí, ale přirozený pokrok. Toto „nutkání ke sdílení“ je prvním krokem na cestě k tomu stát se učitelem.

Učitel Iyengar jógy …

 • by měl být studentem Iyengar jógy a zůstat studentem jógy.
 • by měl mít jasné porozumění tématu a být schopen efektivně ukázat a vyjádřit.
 • by měl pozorně chápat a následovat Jamy a Nijamy.
 • by měl být poctivý a soucitný.
 • by měl učit zodpovědně.
 • by měl přicházet na výuku připraven.
 • by měl učit ze srdce, nejen z mozku.

…Měl by být dobrým člověkem.

„Někdo, kdo důkladně nepoznal předmět výuky, nemůže učit. Pokud se o to pokouší, může tak uškodit – uškodit společnosti, uškodit předmětu a uškodit sám sobě.“

B. K. S. Iyengar

Pokud je student niterně přesvědčen o studiu Iyengar jógy a chce se mu do hloubky věnovat, vyžaduje to v první řadě vlastní intenzivní praxi a teprve z ní může vyvstat potřeba toto umění předávat dále ostatním.

Postoj RIMYI

Od roku 2017 Geeta, Prashant a Abhijata na základě vlastních úvah a široké diskuze s mezinárodním společenstvím senior učitelů zavedli změny v procesu hodnocení učitelů a udělování certifikátů. Výsledkem je směrnice, vydaná Punou, která byla převzata do stanov České asociace Iyengar jógy do přílohy C.

Z Institutu nakonec jasně zaznělo, že respektuje územní specifika jednotlivých asociací a jejich rozhodnutí stran vzdělávacího procesu. Přáním ovšem je, aby učitelé budoucích učitelů působili jako více než pouzí “předavatelé” seznamu pokynů, které mají učitelé u jednotlivých ásan vyučovat. Jóga má být vyučována jako široké téma, nejen pouze jako fyzické ásany, stejně jako mají být v uchazečích o certifikaci rozvíjeny veškeré dovednosti, které mají jako učitelé mít. Učitelské výcviky, mentoring i zkoušky mají být prostředím podpory a sjednocování, nikoliv prostředím stresu a soutěživosti. Současně je přáním Institutu, aby výcvik učitelů v jednotlivých zemích probíhal co nejvíce prostřednictvím učitelů pocházejících z dané země, nachází-li se v ní učitelé s dostatečnou úrovní certifikace, a aby jeden učitel vedl v jednu chvíli pouze jednu skupinu budoucích učitelů.

Z obsahových požadavků na zkoušku zavedených nově Institutem ve Směrnici pro proces certifikace a zkoušek pak vyplývá obsah dovedností, které musí nový učitel získat v průběhu výcviku.

Systém vzdělávání učitelů v ČR

Vzhledem k počtu učitelů s dostatečným oprávněním pro vzdělávání učitelů v České republice si je Česká asociace schopna zajistit na národní úrovni pravidelné vzdělávání učitelů úrovně Level 1. V případě vzdělávání na úrovně vyšší se může obrátit s žádostí o spolupráci na zahraniční učitele.

Je důležité si uvědomit, že požadavkem pro připuštění ke zkoušce na jakoukoliv úroveň nikdy nebyla a ani v současnosti není účast v jakémkoliv mentoring nebo učitelském programu, nýbrž pravidelná, dlouholetá a intenzivní praxe studenta Iyengar jógy společně s jeho zájmem o studium všech aspektů jógy.

Současně je nasnadě, že účast v jakémkoliv přípravném programu nebo intezivní osobní práce s mentorem přípravu na zkoušku usnadní.

Hlavními podmínkami pro připuštění uchazeče ke zkoušce tak nadále zůstávají vlastní dlouhodobá praxe (alespoň 6 let) a doporučující dopis učitele, jehož je uchazeč žákem.

Vzdělávání učitelů a organizace zkoušek probíhá na národní úrovni a je zajišťováno a garantováno Asociací. Z rozhodnutí Asociace mohou probíhat ad hoc učitelské kurzy stejně jako se studenti mohou připravovat intenzivním osobním studiem se svým mentorem.

Výkonný výbor v součinnosti s Komisí pro vzdělávání učitelů jmenuje učitele s oprávněním vést přípravu uchazečů o certifikaci učitele (školitele a mentory) a současně schvaluje otevření jakýchkoliv přípravných kurzů např. v podobě učitelské výuky nebo mentoringu, a to v každém případě zvlášť. Asociace u všech těchto kurzů a programů krom vlastní garance současně zajišťuje akreditaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Asociace současně dohlíží na to, aby veškerá příprava učitelů na území České republiky dodržovala obsahové standardy a nároky na ni kladené zásadami vytvářenými Institutem (RIMYI).

Jak se zapsat do vzdělávání učitelů?

 • Pokud jste navštěvovali lekce Iyengar jógy pravidelně minimálně 3 roky a máte dobrou úroveň praxe ásan na úrovni Level 1, můžete se začít vzdělávat jako učitel.
 • Pokud vás zajímá výcvik na učitele, oslovte svého učitele Iyengar jógy nebo se obraťte přímo na Asociaci (Komisi pro vzdělávání a certifikaci).
 • Cesta k výuce je formou mentoringu se zkušeným učitelem, který byl schválen Českou Asociací Iyengar Jógy, případně studiem v učitelském výcviku, v případě, že se zrovna chystá jeho otevření

Co se ode mě očekává během učitelského tréninku?

 • Nadále pokračuji ve vlastní intenzivní praxi a rozvíjím svůj zájem o jógu jako celek.
 • Účastním se pravidelně lekcí se svým učitelem/ mentorem, případně studuji v učitelském výcviku (případně obojí).
 • Nejpozději po prvním roce výcviku chodím na náslechy lekcí pro začátečníky, abych se naučil, jak představit jógu nováčkům a jak bezpečně učit ty, kteří jsou na začátku své jógové cesty.
 • Nejpozději po prvním roce výcviku chodím asistovat do jiných lekcí, kde se učím pozorovat, opravovat a případně demonstrovat ásany.
 • Chodím pravidelně na další lekce, účastním se workshopů a konferencí, případně mám zavedenou společnou praxi s ostatními učiteli ve výcviku.
 • Čtu literaturu související s jógou (knihy napsané B. K. S. Iyengarem a jeho rodinou, Jóga sútry, indickou filosofii).
 • Studuji jakékoliv přidružené předměty (anatomii, fyziologii, sociální a prezentační dovednosti, první pomoc), jejichž potřeba v průběhu mého studia vyplyne.
 • Vypracovávám úkoly, jsou-li mi zadány.
 • Nejpozději po druhém roce studia trénuji výuku modelových ásan, lekcí a situací, demonstrace ásany, opravování studentů, apod.
 • Během tohoto období se studenti v učitelské přípravě musí naučit ásany z osnov pro Level 1 i Level 2 – předtím, než budou učit základy, musí být sami na pokročilé úrovni ve vlastním studiu jógy

Shrnutí

Po dokončení 3 let na běžných lekcích a minimálně 3 let učitelské přípravy, budou mít kandidáti za sebou minimálně 6 let studia Iyengar jógy, a teprve poté mohou zažádat o účast na zkoušce na Level 1.
Měli by být na vysoké úrovni své osobní praxe a mít základní povědomí jemných nuancí Iyengar jógy a její filosofie.

Zkoušky

Poté, co jste úspěšně absolvovali tříletý učitelský výcvik nebo alespoň tři roky studia s mentorem, můžete požádat o připuštění ke zkoušce.

Pro účast na zkoušce potřebujete vyplnit přihlášku ke zkoušce a k ní doložit doporučující dopis svého učitele/ mentora.

Komise pro vzdělávání a certifikaci každoročně k 30. 9. daného roku vypisuje předběžné přihlašování ke zkouškám jednotlivých úrovní na následující rok. V případě, že se do 30. 11. daného roku zapíše počet uchazečů o certifikaci dostatečný pro to, aby daná zkouška mohla být v následujícím roce zorganizována, osloví Komise zkoušející a další členy zkušební komise a zajistí termín, komisi, místo a konání zkoušek v následujícím roce, případně jejich konáním pověří po vzájemné domluvě učitele, který vedl příslušnou učitelskou výuku nebo mentoring.

Přesný popis obsahu a průběhu zkoušek pro jednotlivé úrovně najdete ve Směrnici pro proces certifikace a zkoušek, jejíž doslovný překlad byl převzat do přílohy C Stanov České asociace Iyengar jógy.

Certifikační známka

Poté, co kandidát složí úspěšně zkoušku, může používat označení “učitel Iyengar jógy” společně s příslušnou certifikační známkou (symbolem Gurudžího v nataradžásaně s kopulí Institutu v pozadí).

Aby učitel mohl tato oprávění využívat, musí být členem České asociace Iyengar jógy.

Na základě vydaného osvědčení může získat na území České republiky živnostenské oprávnění k výuce jógy.

Časem, až opět Institut obnoví vydávání ručně psaných certifikátů, zajistí Asociace oproti stanovenému poplatku rovněž doručení těchto certifikátů z Puny.

Recertifikace – proces dalšího vzdělávání

Vzhledem k tomu, že Asociace dohlíží na to, aby si certifikovaní učitelé udržovali kvalitní úroveň praxe a posouvali se ve vlastním vzdělávání, vyžaduje po každém učiteli Iyengar jógy, aby:

 • byl členem Asociace a hradil roční příspěvek za členství a poplatek za užívání certifikační známky
 • se pravidelně vzdělával, nejlépe pravidelnou účastní na lekcích u svého učitele, má-li takovou možnost
 • absolvoval alespoň 25 hodin ročně na workshopu/ konferenci vedené učitelem vyšší úrovně, než jakou má on sám
 • každoročně vyplnil záznam o dalším vzdělávání do elektronického průkazu lektora

Asociace podporuje učitele, aby pokračovali ve vzdělávání na další úrovně certifikací, a aby, umožní-li jim to jejich situace, navštěvovali Institut.